Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen S2 Drone Services en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door S2 Drone Services. 

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever

​​

Artikel 2: Definities 

2.1. S2 Drone Services: Stefan Pilgersdorfer, hierna genoemd “S2 Drone Services”; Knesselarestraat 123, 8730 Oedelem – België

2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van S2 Drone Services inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. S2 Drone Services mag als zijn opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die hem een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan S2 Drone Services wordt verstrekt.

2.3. Luchtfotografie, luchtvideografie, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 3: Prijzen en offertes

3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de door S2 Drone Services geleverde diensten zijn deze die op de website (www.s2droneservices.be) en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief taksen en BTW, tenzij aantoonbaar anders vermeld. 

3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. 

3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 

Artikel 4: Overeenkomst en voorschot 

4.1. Een orderovereenkomst tussen S2 Drone Services en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van S2 Drone Services. 

4.2. De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 50% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 10 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door S2 Drone Services. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft S2 Drone Services het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat S2 Drone Services schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook. 

4.3. De overeenkomst tussen S2 Drone Services en de opdrachtgever komt tot stand voor één specifieke datum of verschillende data. Enkel deze datum of data worden door S2 Drone Services ingeboekt en door middel van het voorschot definitief bevestigd (zie Artikel 5: Omstandigheden dronevlucht). 

Artikel 5: Omstandigheden dronevlucht

5.1. Het vliegen met drones is een aparte vaardigheid en veiligheid is hierbij van het allergrootste belang. Zo is vliegen met een drone gebonden aan strenge regelgeving en valt dit onder de luchtvaart wetgeving. Er zijn ook gebieden in België waar je niet mag vliegen met een drone of waar de vlieghoogte sterk beperkt wordt. Zo is bijvoorbeeld het vliegen met drones in de buurt van luchthavens of militaire domeinen streng verboden. S2 Drone Services zal dus geen opdrachten in zulke gebieden aanvaarden

5.2. Tijdens bepaalde evenementen kan het gebeuren dat de autoriteiten uit veiligheidsoverwegingen alle dronevluchten gedurende een bepaalde periode verbieden. Indien door deze tijdelijke maatregelen de opdracht niet kan worden uitgevoerd, kan S2 Drone Services hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld en zal hiervoor nooit een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.

5.3. Indien op de vastgelegde datum of data de meteorologische toestand (sterke wind, neerslag, vriestemperaturen, …) het uitvoeren van de vlucht niet toelaat, behoudt S2 Drone Services zich het recht de datum of data in samenspraak met de opdrachtgever te verplaatsen. S2 Drone Services kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en zal hiervoor nooit een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever. Indien er geen nieuwe datum kan worden gevonden en de opdrachtgever de opdracht annuleert, zal de opdrachtgever gebonden zijn 50% van de totaalprijs van de opdracht te vergoeden aan S2 Drone Services.

Artikel 6: Kosten

6.1. S2 Drone Services is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door S2 Drone Services aan de opdrachtgever gefactureerd.

6.2. Verplaatsingen in een straal van 10km rondom de vestigingsplaats van S2 Drone Services zijn inbegrepen. Indien de afstand groter is, wordt er €0,66 excl. BTW per gereden kilometer aangerekend.

6.3. Extra tijd op locatie bovenop de inbegrepen tijd wordt aangerekend per begonnen uur aan €65,00 excl. BTW.

Artikel 7: Aantal foto’s

7.1. Indien in de uitvoering van de opdracht door S2 Drone Services een USB-stick, WeTransfer-link, Dropbox-map of OneDrive-link met foto’s wordt afgeleverd aan de opdrachtgever, is het aantal geleverde foto’s afhankelijk van de gekozen formule en de duur van de reportage. Het aantal wordt door S2 Drone Services bepaald.

7.2. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de digitale aflevering ongeveer volgend aantal foto’s bevatten (kleine afwijkingen zijn mogelijk, in functie van het resultaat van de fotoreportage):

– ‘Dronefoto Standaard’: 5 foto’s in hoge resolutie en afgewerkt.

– ‘Dronefoto Plus’: 10 foto’s in hoge resolutie en afgewerkt.

– ‘Dronevideo Standaard’: 5 foto’s in hoge resolutie en afgewerkt + film tot 90 seconden in Full-HD resolutie (1920×1080).

– ‘Dronevideo Plus’: 10 foto’s in hoge resolutie en afgewerkt + film tot 4 minuten in 4K resolutie (3840×2160).

– Bedrijfs- en promotionele reportages: aantal foto’s, video’s en resolutie overeen te komen.

7.3. S2 Drone Services oordeelt zelf welke foto’s aan de opdrachtgever worden ter beschikking gesteld. 

Artikel 8: Kwaliteit van het werk 

8.1. S2 Drone Services verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnames te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

8.2. S2 Drone Services heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

8.3. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door S2 Drone Services slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan S2 Drone Services is geretourneerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

8.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van S2 Drone Services voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

Artikel 9: Betalingen

9.1. De facturen van S2 Drone Services zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer FINTRO  IBAN BE34 1431 1571 0290.

9.2. In geval van niet-betaling is er vanaf de vervaldatum van de factuur een schadebeding verschuldigd van 10% van de totale waarde van de factuur en een intrest, dewelke gelijk is aan de wettelijke intrest.

9.3. Na de digitale aflevering van de foto’s en/of video’s ontvangt de opdrachtgever per e-mail de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag over te maken op de bankrekening van S2 Drone Services. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd. 

9.4. Alle klachten in verband met de factuur of met gefactureerde werken dienen schriftelijk te worden gemeld per e-mail aan info@s2droneservices.be binnen de 5 werkdagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

9.5. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de opdrachtgever.

9.6. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

9.7. Indien klachten en geschillen, naargelang de waarde van de eis, onderling niet kunnen worden opgelost. Worden deze naar de door S2 Partyrent aangestelde raadsheer doorgestuurd.

Artikel 10: Levering en verzending

10.1. Alle beelden worden via USB-stick (indien voorzien door opdrachtgever), WeTransfer-link, Dropbox-map of OneDrive-link digitaal bezorgd aan de opdrachtgever.

10.2. Alle beelden worden door S2 Drone Services steeds binnen een redelijke termijn opgeleverd na het uitvoeren van de vlucht.

10.3. Indien de opdrachtgever de beelden wenst te ontvangen binnen de 48u na het uitvoeren van de vlucht, wordt dit aanzien als een spoedbestelling en heeft S2 Drone Services het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

10.4. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn door S2 Drone Services worden verlengd. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. De geleverde prestaties en diensten van S2 Drone Services zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

11.2. S2 Drone Services moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor de oorzaken in onderstaande punten.

11.3. S2 Drone Services draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur. 

​11.4. S2 Drone Services is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door S2 Drone Services zijn geleverd.

11.5. S2 Drone Services is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan. 

​11.6. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

11.7. S2 Drone Services is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan,  tenzij er sprake is van opzet of zware fout in hoofde van S2 Drone Services. 

11.8. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van S2 Drone Services beperkt tot het factuurbedrag

11.9. S2 Drone Services kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door een defect aan de drone. 

11.10. S2 Drone Services kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de opdracht.

11.11. S2 Drone Services is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de onderwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. 

11.12. S2 Drone Services is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeelding rechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het onderwerp en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever S2 Drone Services vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens S2 Drone Services ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever. 

11.13. De aansprakelijkheid van S2 Drone Services bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst.

11.14. S2 Drone Services is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

Artikel 12: Annulatie 

12.1. Bij annulatie door de opdrachtgever wordt de helft van het volledige factuurbedrag aangerkend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulatie. Er kan door S2 Drone Services een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs. 

12.2. S2 Drone Services behoudt zich het recht voor de voorliggende overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken in geval er sprake is van no fly zones of mogelijke privacy inbreuk door de opdrachtgever. In dit geval behoudt S2 Drone Services zich het recht voor een schadevergoeding te eisen ter waarde van het factuurbedrag.

 12.4. Een opdracht kan kosteloos geannuleerd worden door de opdrachtgever tot 5 werkdagen voor de geplande datum. In geval van annulatie 5 werkdagen of minder voor de opdracht of indien S2 Drone Services geen toestemming of toegang krijgt tot de locatie, zal een annulatiekost van €125,- in rekening gebracht worden.

Artikel 13: Overmacht 

13.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is S2 Drone Services gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden S2 Drone Services te vergoeden voor het reeds verrichte werk. S2 Drone Services is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij. 

13.2. In geval van overmacht dient S2 Drone Services de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 10 werkdagen de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht S2 Drone Services te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 

13.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamheden, storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief. 

13.4. Ingeval de overeenkomst door S2 Drone Services niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen S2 Drone Services en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht S2 Drone Services in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in een nieuwe datum te voorzien. Indien er geen nieuwe datum kan worden gevonden en de opdrachtgever de opdracht annuleert, zal de opdrachtgever gebonden zijn 50% van de totaalprijs van de opdracht te vergoeden aan S2 Drone Services.

Artikel 14: Klachten 

14.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij S2 Drone Services hiervan op de hoogte stellen per e‑mail: info@s2droneservices.be

14.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 5 werkdagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan S2 Drone Services. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk. 

Artikel 15: Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s 

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

15.1. S2 Drone Services behoudt de auteursrechten op alle werken die hij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.

15.2. De opdrachtgever, heeft exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast. 

15.3. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor de overeengekomen doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor de overeengekomen doeleinden. Reproductie van enig werk voor de overeengekomen doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door S2 Drone Services. 

15.4. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door S2 Drone Services schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van S2 Drone Services zijn tijd, ervaring, en afstand van reproductierechten zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijke overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van 1 jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft S2 Drone Services het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.

15.5. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding “© S2 Drone Services” of “©www.s2droneservices.be”.

15.6. Het is de opdrachtgever verboden de beelden op welke manier ook te wijzigen. De opdrachtgever is verplicht wijzigingen in kleur en dergelijke te laten uitvoeren door S2 Drone Services. Indien dit na het afronden van de gehele opdracht gevraagd wordt, zal hiervoor een nieuwe offerte gemaakt worden.

15.7. S2 Drone Services behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd, alsook  iedere reproductie te laten gepaard gaan met een vermelding van “© S2 Drone Services” of “© www.s2droneservices.be” inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

15.8. Bij niet-nakoming van bovenvermelde naamsvermelding komt S2 Drone Services een vergoeding toe van tenminste 100% van de door S2 Drone Services gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle direct en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 16: Portretrecht 

16.1. Beeldmateriaal gemaakt door S2 Drone Services kan te allen tijde gepubliceerd worden op de website van S2 Drone Services, zijn blog of op de sociale netwerksites waarop S2 Drone Services actief is. S2 Drone Services kan het beeldmateriaal eveneens gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder portfolio’s, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en dergelijke meer. Deze opsomming is niet limitatief. Indien de opdrachtgever géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 5 werkdagen na afloop van de opdracht, S2 Drone Services hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail. 

Artikel 17: Bewaring van de bestanden 

17.1. De foto’s die door S2 Drone Services werden gemaakt, worden minimaal 100 dagen na factuurdatum digitaal bewaard. 

17.2. S2 Drone Services zal onder geen enkel beding gehouden zijn tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de opdrachtgever in geval van gegevensverlies ingevolge overmacht.

Artikel 18: Wijzigingen voorwaarden 

18.1. S2 Drone Services kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden. 

Artikel 19: Tegenstelbaarheid

19.1. Door het niet schriftelijk protesteren binnen de 5 werkdagen van deze algemene voorwaarden stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in, met uitsluiting van alle andere, en ziet er duidelijk van af om zich op zijn algemene voorwaarden te beroepen. Geen enkele strijdige clausule wordt door SOFAM aanvaard.

Artikel 20: Sancties SOFAM

20.1. De voorafgaande bepalingen doen een afbreuk aan de rechten en schadevergoedingen die volgens het SOFAM-tarief verschuldigd zijn:

– Gebruik zonder voorafgaande toestemming: forfaitaire schadevergoeding van 200% van het basisrecht volgens SOFAM-tarief, met een minimum van €123,95;

– Gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende: forfaitaire schadevergoeding van 100% van het basisrecht berekend volgens SOFAM-tarief, met een minimum van €123,95;

– Gebruik met verkeerde naamtekening: forfaitaire schadevergoeding van 300% van het basisrecht berekend volgens SOFAM -tarief, met een minimum van €247,89;

– Wijziging van het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur of in geval van aantasting van de integriteit van het werk: forfaitaire schadevergoeding van 200% van het basisrecht berekend volgens SOFAM-tarief, met een minimum van €123,95. De gebruiker zal eveneens een bijkomende vergoeding betalen gelijk aan de reële kost van opzoekingen, vaststellingen, proces-verbaal, verplaatsingen, aanschaffing van overtuigingsstukken door SOFAM, als alle andere reële kosten uitgezet door SOFAM omwille van zijn inbreuk, met een minimum van €123,95.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

21.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend de ondernemingsrechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van plaats van de levering.